Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Kojetín se bude po projednání s radou města

konat ve dnech 12. a 13. května 2021 v době od 10.00 do 15.00 hodin.

Bližší informace budou včas zveřejněny.


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ
Vážení rodiče,
vzhledem k množícím se dotazům doplňujeme následující informace: 


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Vážení rodiče,
od 12.4.2021 dochází na základě Mimořádného opatření
MZDR č.j.14600/2021-1/MIN/KAN ke změně omezení provozu MŠ.
Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem pracovníků IZS.

Více informací najdete zde.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR prodloužila předchozí krizové opatření, kterým se i nadále zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole do odvolání.


Vážení rodiče,

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 200

o přijetí krizového opatření VLÁDA omezuje

s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.mimo jiné i

„provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení“. 

To znamená, že od 1.3. 2021 není možné vzdělávání dětí s osobní účastí přímo v MŠ.
Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání se proto nadále dle pokynů vašich třídních učitelek povinně vzdělávají distančně (informace byly předány v pátek 27.2.2021).
Ostatní děti - mladší, pokud budou kontaktovány třídními učitelkymi, se mohou účastnit vzdělávání dobrovolně.

Strava na pondělí 1.3.2021 je všem dětem odhlášena. 

Pro potřeby žádosti o ošetřovné Vám zasíláme odkaz:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m?fbclid=IwAR0aitTAXa_wr4gOz40fZvhoGt426K0-KDdoPaCcvREqN4PgleWcRObGYPk 

Věříme, že tato situace není pro nikoho jednoduchá a nebude trvat dlouho a doufáme, že se brzy opět setkáme v mateřské škole. Přejeme pevné zdraví.Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


PRAVIDLA PRO VSTUP DO PROSTOR MATEŘSKÉ ŠKOLY KOJETÍN od 1.3.2021

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 02. 2021 se stanovují pravidla pro vstup do prostor naší školy. 

Všem osobám se od 1. března 2021 povoluje vstup s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), 
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

Obdobným prostředkem může být i nanorouška nebo dvě jednorázové roušky na sobě podle normy ČSN EN 14683+AC. 

Dětem dejte pro pobyt venku 2 podepsané chirurgické jednorázové roušky (je potřeba je pravidelně měnit).

Dítě do budovy doprovází pouze jedna osoba! 

Děkujeme, že pravidla pro vstup dodržujete.

Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 v MŠ (obecné info hygieny) 

Pokud Vaše dítě přišlo v průběhu docházky do mateřské školy do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19: 

V rámci ochrany veřejného zdraví je nezbytné bezprostředně zajistit domácí karanténu, omezit styk s ostatními osobami a vyčkat na kontakt příslušného pracovníka CALL-CENTRA MZ/hygieny.

Karanténa je nařizována v délce 10 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza koronavirem.(v tomto případě při pobytu v MŠ Masarykovo nám. dne 8.,9.,a 10.2.2021 se to týká všech dětí a zaměstnanců a dále většiny pracovníků MŠ Hanusíkova ul., dětí MŠ Hanusíkova se karanténa zatím netýká)

V průběhu karantény je POVINNOST podstoupit PCR test v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu. V případě desátého dne je nezbytné vyčkat v karanténě až do okamžiku doručení zprávy o prokázané negativitě.

 • V případě negativity PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření se po 10 dnech ukončí. 
 • V případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Možnost 14. denní karantény bez testu lze využít pouze v případě, kdy v době nařízení karantény již téměř uplynula 10. denní doba od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tudíž není technicky ani časově možné absolvovat PCR test do 10. dne od posledního kontaktu. Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu. Uvedené je velmi důležité z důvodu zabránění šíření viru. Navíc bezpečnější pro společnost, neboť odhalí případné bezpříznakové nosiče. To je za stávající epidemiologické situace velmi významné a napomáhá v ochraně zdraví a životů ostatních spoluobčanů. 
 • V případě pozitivity testu se nařizuje domácí izolace v délce (minimálně) 10 dnů ode dne odběru (provedeného testu). 
 • PCR test je hrazen zdravotní pojišťovnou (za předpokladu, že má dítě zdravotní pojištění v České republice). 

Na PCR test vystaví e-žádanku ošetřující lékař Vašeho dítěte. Z Vaší strany je nezbytné za tím účelem se s daným lékařem telefonicky spojit a domluvit se s ním nad vystavením e-žádanky k provedení PCR testu (v žádném případě k danému lékaři nechodit!). 

Informace pro zákonné zástupce, kteří potřebují žádat o ošetřovné: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu (každý zákonný zástupce si žádá přes www stránky ČSSZ sám, je zde i tiskopis žádosti) 

Předpokládáme, že vzhledem k momentální situaci bude provoz MŠ PŘERUŠEN od pondělí 16.2.2021 do pátku 20.2.2021.

Více info obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek e-mailem.


Březen v MŠ Kojetín

Začátek března se nesl ve znamení nařízení Vlády ČR o zákazu pobytu dětí v mateřské škole. Přestože jsme vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci s tímto krokem tak trochu počítali, museli jsme bohužel, ač neradi naši školičku zavřít.

Od 1.3 – 5.3. 2021 probíhaly v našem regionu jarní prázdniny. I když se nedalo nikam jet, věříme, že si rodiče i děti odpočinuli a nabrali sílu do další práce.

V následujících týdnech uzavření naší mateřské školy jsme začali s distanční výukou, která je pro děti od pěti let povinná.

Zůstáváme doma! A učit se můžeme i v pyžamu. To je základní myšlenka platformy ŠKOLA V PYŽAMU, kam se přihlásily všechny třídy. Paní učitelky zde mají možnost být v kontaktu s dětmi, posílají dětem pozdravy i náměty a úkoly pro práci doma. Mohli jsme si udělat i on line hodinu, abychom se alespoň viděli. Dále měly děti možnost si zde prohlédnout několik video hodin. Předškoláci také dostali složku ŠKOLKA DOMA s úkoly, které spolu s rodiči mají doma vypracovat.

Paní učitelky nezahálely ani v době uzavření MŠ. Uklízely třídy a hračky, připravovaly pomůcky a náměty na distanční výuku. Komunikovaly s rodiči. Také proběhlo několik školení prostřednictvím webinářů.

Všem rodičům bychom chtěli poděkovat, že se aktivně zapojují do našich projektů. Moc si toho vážíme a chápeme, že to není vůbec jednoduché.

Věříme, že tato nelehká doba brzy přejde, a že se všichni zase setkáme v naší mateřské škole.


vedení MŠ Kojetín  Distanční výuka


Distanční výuka


Distanční výuka


Distanční výuka


Distanční výuka


Distanční výuka


Kubíček - puzzle


Románek hraje pexeso


SofinkaČ.J. MŠ Koj. 126/20

Podmínky pro nástup dětí do Mateřské školy Kojetín od 1.9.2020

V souladu s Manuálem MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21
vzhledem ke COVID-19 jsou stanovena tato pravidla pro nástup dětí do MŠ:


 • 2 ks jednorázových roušek v podepsaném uzavíratelném sáčku, o použití ve třídě v případě potřeby /příznaky infekčního onemocnění/ rozhodne třídní učitelka.
 • Dítě doprovází do a z MŠ pouze jedna dospělá osoba (nejlépe zákonný zástupce).
 • Povinnost dezinfekce rukou u vchodu do MŠ- všichni příchozí!
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota .
 • Při podezření na výskyt nákazy:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy/třídy mateřské školy.
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není již přítomen zákonný zástupce dítěte (nebo osoba, která dítě přivedla) – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odvedení/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí.
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v budově, před budovou a nevstupujte na školní hřiště.
 • Není vhodné nosit do MŠ hračky a jiné předměty z domova.

V Kojetíně 27.8.2020

Mgr. Ivana KrčmařováUpozorňujeme rodiče dětí, 
které plní povinné předškolní vzdělávání, že dítě ještě musí do konce června nastoupit do MŠ.
V případě, že už dítě nenastoupí, je nutné oznámit zahájení individuálního vzdělávání a rodič si dítě bude dle instrukcí školy vzdělávat sám

(tiskopis ke stažení zde).

Oznámení, prosím, neprodlenně doručte ředitelce školy. 

DěkujemePodmínky pro nástup dětí do Mateřské školy od 18.5.2020

Na základě zvážení všech rizik spojených s onemocněním COVID19
bude nutné respektovat tyto pokyny
pro opětovný nástup dítěte do MŠ Kojetín od 18.5.2020:


 • Zvážení rodinných poměrů – přítomnost rizikových osob v rodině
 • Vyplněné čestné prohlášení
 • 2 ks jednorázových roušek v podepsaném uzavíratelném sáčku, o použití ve třídě rozhodne třídní učitelka
 • Doprovod dítěte do MŠ pouze jedna dospělá osoba
 • Všechny dospělé/cizí osoby pohybující se v budově MŠ musí mít roušku
 • Dezinfekce rukou u vchodu do MŠ
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • V případě příznaků jakéhokoliv nachlazení nebude dítě do MŠ přijato. V případě vyskytnutí příznaků v průběhu dne bude dítě okamžitě izolováno a rodič bude neprodleně vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.
 • Po návštěvě lékaře je rodič povinen neprodleně informovat MŠ o zdravotním stavu dítěte
 • V případě problémů má pedagog právo si vyžádat potvrzení o bezinfekčnosti dítěte
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v šatnách a nevstupujte na školní hřiště
 • V případě nemoci dítěte Vám bude oběd vydán pouze do přineseného jednorázového obalu
 • Není vhodné nosit do MŠ hračky a jiné předměty z domova


Žádáme Vás ,abyste tyto pokyny dodržovali
a zároveň Vám Všem moc děkujeme.
Vážení rodiče,

Rada města Kojetína zrušila s účinností od 18 5.2020 opatření vydané za účelem zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání zajišťovaném MŠ Kojetín. Přítomnost dětí v MŠ je tedy povolena od 18.5.2020. 

Sdělte nám, prosím, nejpozději do čtvrtku 14.5.2020 závazně, zda Vaše dítě do MŠ od 18.5. nastoupí!

Od 18.5. budeme postupovat dle manuálu MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde) a doporučení KHS OK.


Informace o obnovení provozu školy, organizační a hygienické pokyny:

Před budovou školy

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou. (zákaz zdržování se na školním hřišti!)
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Dítě doprovází vždy jedna osoba.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše budou vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).  
 • Školní stravování – v běžné podobě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
    b) při protinádorové léčbě,
    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. (prohlášení ke stažení zde)


 

V Kojetíně 6.5.2020                                                                                                         Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠ
Zápis do Mateřské školy Kojetín

pro školní rok 2020/21


Zápis do MŠ Kojetín proběhne po projednání s Radou města Kojetín
dne 5.5.2020 v době od 10.00. do 15.00 hod.

(přihlášku k předškolnímu vzdělávání s náležitostmi je ale možně
vzhledem k epidemiologické situaci podat i v dalších dnechaž do 16.5.2020).
Zápis proběhne bez účasti dětí.
Zápis je pro děti, které nastoupí do MŠ od září 2020.
(případně v průběhu školního roku)

Dle školského zákona platí povinné předškolní vzdělávání.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájeni povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.


Podání žádosti

Přihlášku s náležitostmi (četné prohlášení, kopie očkovacího průkazu, kopie rodného listu) je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy : wyrks25

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditelka@ms.kojetin.cz,

3. poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Tzn., že 5.5.2020 , pokud rodič přijde osobně do MŠ, obdrží přihlášku s registračním číslem a další pokyny (případně si ji může stáhnout na www.ms.kojetin.cz a přinést s náležitostmi do školy).  
Vážení rodiče,

pokud uvítáte, že se sem tam, alespoň na chvíli, bude Vašim dětem věnovat (zprostředkovaně) někdo jiný, pak jsou pro Vaše děti připravovaná videa s paní učitelkou z naší mateřské školy. Jsou zaměřená na cvičení, vyrábění, zpívání, poznávání, poslech pohádek apod. Alespoň něco z toho, co Vašim dětem přinášelo ve „školce“ radost.


Pokud máte o tato videa zájem, napište prosím na tuto emailovou adresu:

skolkadoma1@seznam.cz

Připište, prosím, kterou třídu Vaše dítě navštěvuje (např. Koťátka, Pastelky apod.)

Přejeme Vám hodně zdraví, veselé Velikonoce a krásné jaro!


Vaše Mateřská škola Kojetín


Vážení rodiče,

po vyhlášení nouzového stavu v ČR

a po projednání se zřizovatelem 

je provoz Mateřské školy Kojetín 

přerušen od pondělí 16.3 2020 včetně 

až do odvolání.


Sledujte, prosím, webové stránky školy.


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠVážení rodiče,

vyplněný tiskopis „ Žádost o ošetřovné …“ vystaví MŠ pouze bezkontaktně 

(po zavolání na tel. číslo 702 094 590 v době od 8.00 do 12.00 hod.)


Vážení rodiče,

v souvislosti s připravovanou změnou nároku na ošetřovné 

MPSV aktualizovalo informace pro rodiče čerpající dávku ošetřovného 

a pro školy (dětská zařízení). 

Více informací ZDE.logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Vzděláváme s Evropskou unií - MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013083

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2019/20

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2019 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2019 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 27.5.2019                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠ