Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Vážení rodiče,

v kanceláři školy jsou připravena Rozhodnotí o přijetí.
Je možné si je vyzvednout v kanceláři školy první týden v červnu.
Současně žádáme o doložení potvrzených Evidenčních listů od dětského lékaře (nahrazuje původní čestné prohlášení). 

Oznámení přijetí zde ve formátu MS Excel.

Oznámení přijetí zde ve formátu PDF.


Vážení rodiče / zákonní zástupci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

 Číslo jednací MSMT-15657/2020-1 

 Ze dne 3. 4. 2020 

 V souladu s tímto opatření Vám sděluji informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021:


Zápis do MŠ Kojetín proběhne po projednání s Radou města Kojetín dne 5.5.2020 v době od 10.00. do 15.00 hod. (přihlášku k předškolnímu vzdělávání s náležitostmi je ale možně vzhledem k epidemiologické situaci podat i v dalších dnech až do 16.5.2020) . Zápis proběhne bez účasti dětí.


I. Podání žádosti (přihláška-viz vzor)

Přihlášku s náležitostmi (četné prohlášení, kopie očkovacího průkazu, kopie rodného listu) je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) - DS: wyrks25

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Tzn., že 5.5.2020 , pokud rodič přijde osobně do MŠ, obdrží přihlášku s registračním číslem a další pokyny.
Vyplněnou přihlášku s náležitostmi ( čestné prohlášení, kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu) posléze v dalších dnech vhodí do schránky MŠ).
O přijetí budou zákonní zástupci dětí vyrozuměni pod registračním číslem na www. stránkách školy.
(vzhledem k tomu, že většina z Vás nemá datovou schránku ani svůj elektronický podpis, bude asi tato možnost nejčastější).


II. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

III. Pro doložení rodného listu je možné odeslat jeho prostou kopií dálkovým způsobem.


Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.


Mgr. Ivana Krčmařová

ředitelka  MŠČestné prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že …………………………………………………….(jméno a příjmení dítěte),

nar. ………………………………………………………………..(XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem


a) stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

b) nebo je proti nákaze imunní 

c) nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci 

(vyberte jednu z možností) 


Příloha: kopie očkovacího průkazu Datum a podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ Kojetín

Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytuKojetíně I – Město, Kojetíně II – Popůvky, Kojetíně III - Kovalovice (dále jen Kojetín I,II,III), které před 31. 8. téhož roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí), případně dětí mladších :

Trvalý pobyt dítěte

·         místo trvalého pobytu Kojetín I ,II,III : 

+Věková skupina v pořadí

·         Pětiletí a starší (povinná docházka): 

·         čtyřletí: 

·         tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let nejpozději do 31. 12. v roce konání zápisu


Pozn:
Výše uvedená kritéria se uplatní pro děti, které do 31. 8. v roce konání zápisu dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Kojetíně I, II,III. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte bude řazen od nejstaršího po nejmladší. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.Kritéria pro přijímání ostatních dětí - mimo trvalý pobyt v Kojetíně I, II,III

Věková skupina v pořadí

·         sedmiletí: 

·        šestiletí: 

·        pětiletí: 

·        čtyřletí: 

·        tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let nejpozději do 31. 12. v roce konání zápisu

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte bude řazen od nejstaršího po nejmladší, V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.


Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do MŠ

- ke kritériím 5.1.:

Dětem s místem trvalého pobytu v Kojetíně I,II,III, které před 31. 8. v roce konání zápisu dosáhnou nejméně třetího roku věku budou přijímány tak, aby vždy měly absolutní přednost před všemi ostatními dětmi (=mladšími tří let). Následně budou seřazeny tak, aby děti s trvalým pobytem v Kojetíně I,II,III od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před čtyřletými a tříletými s trvalým pobytem Kojetíně I,II,III..

- ke kritériím 5.2.:

Ostatní děti jsou přijímány dle věku následovně:

Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 12. v roce konání zápisu) budou seřazeny dle věku od nejstaršího po nejmladší , a to již bez ohledu na místo bydliště na území Kojetín I,II,III , či tvalého pobytu nebo bydliště mimo území Kojetín I,II,III.

 

 

Definice pojmů

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.


Způsob  prokázání:

Trvalý pobyt v Kojetíně I,II,III se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ,nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Bydliště Kojetíně I,II,III se případně prokazuje předložením nájemní smlouvy nebo potvrzení vlastníka nemovitosti, příp. předložením jiného dokumentu, který prokazuje úmysl žít v Kojetíně I,II,II trvale

Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli / ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.


O přijetí dítěte do mateřské školy k 1.9. běžného roku rozhodne do 1 měsíce od zápisu (podání přihlášky) ředitelka školy dle výše uvedených kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů. Tímto se považují za oznámená. Zákonný zástupce si vyzvedne v MŠ rozhodnutí o přijetí ve správním řízení. 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje se vydává ve správním řízení.