Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


POJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU !

https://youtu.be/YcPNnjIjVU8


Rozhodnutí o vyhovění žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Výsledky řízení najdete ZDE.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального
закладу на навчальний рік 2022/2023 
згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка : MŠ Kojetín, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
  Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
  Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022 od 9.00 do 14.00 hod. 

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Kojetín, Hanusíkova ul.10, Kojetín 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole
   заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку
  2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
   документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
   документ, що дає право представляти дитину;
  4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
   довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.


 Mgr. Ivana Krčmařová                                               

ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садкаVážení rodiče / zákonní zástupci

V souladu s § 34 školského zákona a s doporučeními MŠMT Vám sděluji následující informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23


Zápis do MŠ Kojetín proběhne po projednání s Radou města Kojetín
dne 5. května 2022 v době od 10.00. do 15.00 hod. Je vhodná i účast dítěte při zápisu.


I. Podání žádosti (přihláška-viz vzor)

Přihlášku s náležitostmi (potvrzený evidenční list od dětského praktického lékaře a kopie rodného listu) je možné doručit následujícími způsoby:

1. osobní podání: při osobním podání obdrží zákonný zástupce (ZZ) přihlášku přímo v MŠ (případně si ji může stáhnout zde a vyplnit předem).
    Náležitosti přihlášky:
    - evidenční list, který neprodleně ZZ potvrdí u dětského lékaře a doručí zpět do MŠ
    - kopie rodného listu
2.  do datové schránky školy (DS) školy, 

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), 

4. poštou,

Vzhledem k tomu, že většina ZZ nemá datovou schránku ani svůj elektronický podpis, bude asi možnost osobního podání nejčastější.
O přijetí / nepřijetí do MŠ budou do 1 měsíce ZZ dětí vyrozuměni pod registračním číslem na www.ms.kojetin.cz


II. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Toto se doloží přímo potvrzením lékařem do evidenčního listu, který obdržíte v MŠ při podání přihlášky. (Ve výjimečných případech lze očkování doložit čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu.)


Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.


Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.


Mgr. Ivana Krčmařová

ředitelka  MŠČestné prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že …………………………………………………….(jméno a příjmení dítěte),

nar. ………………………………………………………………..(XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem


a) stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

b) nebo je proti nákaze imunní 

c) nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci 

(vyberte jednu z možností) 


Příloha: kopie očkovacího průkazu Datum a podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ Kojetín

Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytuKojetíně I – Město, Kojetíně II – Popůvky, Kojetíně III - Kovalovice (dále jen Kojetín I,II,III), které před 31. 8. téhož roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí), případně dětí mladších :

Trvalý pobyt dítěte

·         místo trvalého pobytu Kojetín I ,II,III : 

+Věková skupina v pořadí

·         Pětiletí a starší (povinná docházka): 

·         čtyřletí: 

·         tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let nejpozději do 31. 12. v roce konání zápisu


Pozn:
Výše uvedená kritéria se uplatní pro děti, které do 31. 8. v roce konání zápisu dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Kojetíně I, II,III. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte bude řazen od nejstaršího po nejmladší. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.Kritéria pro přijímání ostatních dětí - mimo trvalý pobyt v Kojetíně I, II,III

Věková skupina v pořadí

·         sedmiletí: 

·        šestiletí: 

·        pětiletí: 

·        čtyřletí: 

·        tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let nejpozději do 31. 12. v roce konání zápisu

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte bude řazen od nejstaršího po nejmladší, V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.


Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do MŠ

- ke kritériím 5.1.:

Dětem s místem trvalého pobytu v Kojetíně I,II,III, které před 31. 8. v roce konání zápisu dosáhnou nejméně třetího roku věku budou přijímány tak, aby vždy měly absolutní přednost před všemi ostatními dětmi (=mladšími tří let). Následně budou seřazeny tak, aby děti s trvalým pobytem v Kojetíně I,II,III od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před čtyřletými a tříletými s trvalým pobytem Kojetíně I,II,III..

- ke kritériím 5.2.:

Ostatní děti jsou přijímány dle věku následovně:

Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 12. v roce konání zápisu) budou seřazeny dle věku od nejstaršího po nejmladší , a to již bez ohledu na místo bydliště na území Kojetín I,II,III , či tvalého pobytu nebo bydliště mimo území Kojetín I,II,III.

 

 

Definice pojmů

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.


Způsob  prokázání:

Trvalý pobyt v Kojetíně I,II,III se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ,nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Bydliště Kojetíně I,II,III se případně prokazuje předložením nájemní smlouvy nebo potvrzení vlastníka nemovitosti, příp. předložením jiného dokumentu, který prokazuje úmysl žít v Kojetíně I,II,II trvale

Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli / ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.


O přijetí dítěte do mateřské školy k 1.9. běžného roku rozhodne do 1 měsíce od zápisu (podání přihlášky) ředitelka školy dle výše uvedených kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů. Tímto se považují za oznámená. Zákonný zástupce si vyzvedne v MŠ rozhodnutí o přijetí ve správním řízení. 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje se vydává ve správním řízení.