Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN
Č.J. MŠ Koj. 102/23

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2023/24 

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2023 ve výši 400,-Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/5500 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je: 

 a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

 b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

 c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

 d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, 

 pokud požádá a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.


Vzdělání dětí, které od počátku školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, poskytuje bezúplatně (=děti poslední rok před vstupem do školy předškolním vzděláváním)

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy. 

Děkujeme


V Kojetíně 31.5.2023 

Mgr. Ivana Krčmařová 

ředitelka MŠ


Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kojetín

Článek 1 

Úvodní ustanovení

1) Ředitelka školy vydává tuto směrnici za účelem stanovení výše a způsobu úhrady části neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Kojetín v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s příslušnými ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.


Článek 2 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

1) Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 400,- Kč měsíčně na 1 dítě.
Měsíční výše úplaty je stanovena v souladu s §6 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. a je stanovena pro všechny děti v celodenním provozu stejně. 

2) Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, případně její změny na období školního roku provádí ředitelka MŠ po projednání s radou města, zveřejní ji nejpozději do 30. června předchozího školního roku na přístupném místě ve škole. Pokud nedochází ke změně výše úplaty, ředitelka pouze výši úplaty zveřejní toto na přístupném místě a neprojednává toto s radou města. 

3) Veškeré částky při stanovení výše úplaty se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.


Článek 3 

Výše úplaty v době omezení, přerušení provozu

1) Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplaty dle bodu 1.


Článek 4 

Osvobození od úplaty

1) Osvobozen od úplaty je : 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

2) Nárok na osvobození se uplatňuje u ředitelky školy. 


3) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.


Článek 5 

Užití úplaty

1) MŠ použije úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy Kojetín.


Článek 6 

Úhrada úplaty

1) Povinnost uhradit úplatu se vztahuje na rodiče dítěte, jiného zákonného zástupce, nebo ty, kteří požadují umístit dítě do zařízení (dále jen plátce) a to nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet mateřské školy Kojetín. Příspěvek může být uhrazen i předem jednorázově - ve čtvrtletních, či pololetních splátkách. 

2) Úplata se hradí na účet mateřské školy formou trvalého příkazu, popřípadě po dohodě s ředitelkou školy formou složenky.Ve výjimečných případech lze úplatu uhradit hotově v pokladně MŠ. 

3) Úplata je hrazena za každé přihlášené dítě i v případě jeho nepřítomnosti, a to v její nezměněné podobě.


Článek 7 

Neuhrazení úplaty

1) V souladu s § 35 odst.1 písm. d) může ředitelka mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ.


Článek 8 

Platnost a účinnost směrnice

1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, tj.1.9.2022 a ruší platnost směrnice ze dne 28.8.2017


V Kojetíně 26.8.2022 

Mgr. Ivana Krčmařová 

ředitelka MŠ