Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


POJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU !

https://youtu.be/YcPNnjIjVU8


Projektový den v cukrárně s názvem TEN DĚLÁ TO a TEN ZAS TOHLE
v rámci projektu „Vzděláváme s Evropskou unií-MŠ Kojetín“

https://youtu.be/V-7SgzkynBc


Vážení rodiče, 

Prázdninový provoz v červenci v době od 1.7. do 16.7.2021 a v srpnu od od 16.8. do 31.8.2021
bude probíhat pouze v budově na Hanusíkově ulici

 Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin
(= změny v předběžně nahlášené docházce)

bude možné den předem do 13.00 hod (tel. 581 761 836 nebo osobně v MŠ). 


Děkujeme za pochopení


10. a 11. 6 jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři školy ROZHODNUTÍ o PŘIJETÍ 

nových dětí do MŠ Kojetín.


Mateřská škola Kojetín hledá od 1.9.2021 zájemce, který by byl ochoten dovážet stravu
do MŠ ze Školní jídelny. 

Bližší informace na tel čísle 607 577 044.


Květen 2021 v MŠ Kojetín

Květen, měsíc plný barev, vůně a rozkvetlých zahrad i sadů, je už za námi. V průběhu měsíce května proběhl zápis do MŠ pro děti, které nastoupí od září 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci zápis proběhl opět bez účasti dětí v zastoupení zákonného zástupce.

Ještě první týden v květnu jsme měli otevřeno pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí. Desátého května se konečně dočkaly všechny děti a provoz na obou budovách se obnovil. Pochopitelně jsme museli dodržovat stanovené hygienické podmínky. Naštěstí už se děti nemusely pravidelně testovat a nemusely mít při pobytu ve školce roušky.

Všichni jsme se setkali ve svých třídách, radovali jsme se s kamarády a vyprávěli si své zážitky z volných dní. Vzhledem k tomu, že se počasí trochu umoudřilo, probíhala většina aktivit v prostorách školní zahrady a hřiště, které jsou k tomuto účelu velmi dobře přizpůsobeny a vybaveny.

Za dodržení státem nařízených hygienických předpisů proběhlo na školní zahradě focení jednotlivých tříd.

Děti ze třídy Pastelek, Sluníček, Berušek a Rybiček si užily projektový den s ekologickým zaměřením pod názvem OD ZÁCHRANY K CHOVATELSTVÍ, kde se děti seznámily se základními druhy exotického ptactva a způsobem jejich chovu.

Děti ze třídy Srdíček, Koťátek a Berušek navštívily CUKRÁRNU ALEX, kde se v rámci projektového dne seznámily s výrobou cukrovinek a také si zkusily vyrobit perníčky a nazdobit muffinky . Odměnou dětem byla ochutnávka vlastních výrobků. Byl to báječný den!

A teď nás čeká poslední měsíc tohoto školního roku – červen. Těšíme se na Den dětí, který všechny třídy z obou mateřských škol oslaví na školní zahradě při Skotančení s Verčou, abychom si tu dlouhou dobu bez kamarádů a bez hraček společně vynahradili.

Upozornění: Provoz MŠ Kojetín bude v době hlavních prázdnin přerušen od 19.7.2021 do 13.8.2021.


vedení MŠ Kojetín  

Čarodějnice v MŠ

Čarodějnice v MŠ

Čarodějnice v MŠ

Čarodějnice v MŠ

ZOO v MŠ

ZOO v MŠ

ZOO v MŠ

ZOO v MŠ

Projektový den v MŠ

Projektový den v MŠ

Interaktivní výuka

Interaktivní výuka

Tvoření

TvořeníPodmínky pro nástup dětí do Mateřské školy Kojetín od 10.5.2021

V souladu s Manuálem MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 a Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021 jsou stanoveny tyto podmínky pro nástup dětí do MŠ Kojetín:

 • MŠ jsou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení respirátoru.
  (2 ks respirátorů dejte dětem v podepsaném uzavíratelném sáčku do šatny pro případ vycházky mimo areál MŠ)
 • Všechny ostatní příchozí osoby do MŠ mají povolen vstup pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest-respirátor.
 • Dítě doprovází do a z MŠ pouze JEDNA dospělá osoba (nejlépe zákonný zástupce).
 • POVINNOST DEZINFEKCE RUKOU u vchodu do MŠ- všichni příchozí!
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota . 
 • Při podezření na výskyt nákazy:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy/třídy mateřské školy.
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není již přítomen zákonný zástupce dítěte (nebo osoba, která dítě přivedla) – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odvedení/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí.
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v budově, před budovou a nevstupujte na školní hřiště.


Děkujeme za respektování těchto pravidel.

V Kojetíně 7.5.2021

Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Vážení rodiče,

Na základě informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení

bude mateřská škola otevřena

od 10.5.2021 PRO VŠECHNY DĚTI bez povinnosti jejich testování.


Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Kojetín se bude po projednání s radou města

konat ve dnech 12. a 13. května 2021 v době od 10.00 do 15.00 hodin.

Bližší informace budou včas zveřejněny.


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Úplata za předškolní vzdělávání


Vážení rodiče,
vzhledem k množícím se dotazům doplňujeme následující informace: 


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Vážení rodiče,
od 12.4.2021 dochází na základě Mimořádného opatření
MZDR č.j.14600/2021-1/MIN/KAN ke změně omezení provozu MŠ.
Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem pracovníků IZS.

Více informací najdete zde.


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR prodloužila předchozí krizové opatření, kterým se i nadále zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole do odvolání.


Vážení rodiče,

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 200

o přijetí krizového opatření VLÁDA omezuje

s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.mimo jiné i

„provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení“. 

To znamená, že od 1.3. 2021 není možné vzdělávání dětí s osobní účastí přímo v MŠ.
Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání se proto nadále dle pokynů vašich třídních učitelek povinně vzdělávají distančně (informace byly předány v pátek 27.2.2021).
Ostatní děti - mladší, pokud budou kontaktovány třídními učitelkymi, se mohou účastnit vzdělávání dobrovolně.

Strava na pondělí 1.3.2021 je všem dětem odhlášena. 

Pro potřeby žádosti o ošetřovné Vám zasíláme odkaz:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m?fbclid=IwAR0aitTAXa_wr4gOz40fZvhoGt426K0-KDdoPaCcvREqN4PgleWcRObGYPk 

Věříme, že tato situace není pro nikoho jednoduchá a nebude trvat dlouho a doufáme, že se brzy opět setkáme v mateřské škole. Přejeme pevné zdraví.Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


PRAVIDLA PRO VSTUP DO PROSTOR MATEŘSKÉ ŠKOLY KOJETÍN od 1.3.2021

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 02. 2021 se stanovují pravidla pro vstup do prostor naší školy. 

Všem osobám se od 1. března 2021 povoluje vstup s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), 
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

Obdobným prostředkem může být i nanorouška nebo dvě jednorázové roušky na sobě podle normy ČSN EN 14683+AC. 

Dětem dejte pro pobyt venku 2 podepsané chirurgické jednorázové roušky (je potřeba je pravidelně měnit).

Dítě do budovy doprovází pouze jedna osoba! 

Děkujeme, že pravidla pro vstup dodržujete.

Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 v MŠ (obecné info hygieny) 

Pokud Vaše dítě přišlo v průběhu docházky do mateřské školy do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19: 

V rámci ochrany veřejného zdraví je nezbytné bezprostředně zajistit domácí karanténu, omezit styk s ostatními osobami a vyčkat na kontakt příslušného pracovníka CALL-CENTRA MZ/hygieny.

Karanténa je nařizována v délce 10 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza koronavirem.(v tomto případě při pobytu v MŠ Masarykovo nám. dne 8.,9.,a 10.2.2021 se to týká všech dětí a zaměstnanců a dále většiny pracovníků MŠ Hanusíkova ul., dětí MŠ Hanusíkova se karanténa zatím netýká)

V průběhu karantény je POVINNOST podstoupit PCR test v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu. V případě desátého dne je nezbytné vyčkat v karanténě až do okamžiku doručení zprávy o prokázané negativitě.

 • V případě negativity PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření se po 10 dnech ukončí. 
 • V případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Možnost 14. denní karantény bez testu lze využít pouze v případě, kdy v době nařízení karantény již téměř uplynula 10. denní doba od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tudíž není technicky ani časově možné absolvovat PCR test do 10. dne od posledního kontaktu. Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu. Uvedené je velmi důležité z důvodu zabránění šíření viru. Navíc bezpečnější pro společnost, neboť odhalí případné bezpříznakové nosiče. To je za stávající epidemiologické situace velmi významné a napomáhá v ochraně zdraví a životů ostatních spoluobčanů. 
 • V případě pozitivity testu se nařizuje domácí izolace v délce (minimálně) 10 dnů ode dne odběru (provedeného testu). 
 • PCR test je hrazen zdravotní pojišťovnou (za předpokladu, že má dítě zdravotní pojištění v České republice). 

Na PCR test vystaví e-žádanku ošetřující lékař Vašeho dítěte. Z Vaší strany je nezbytné za tím účelem se s daným lékařem telefonicky spojit a domluvit se s ním nad vystavením e-žádanky k provedení PCR testu (v žádném případě k danému lékaři nechodit!). 

Informace pro zákonné zástupce, kteří potřebují žádat o ošetřovné: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu (každý zákonný zástupce si žádá přes www stránky ČSSZ sám, je zde i tiskopis žádosti) 

Předpokládáme, že vzhledem k momentální situaci bude provoz MŠ PŘERUŠEN od pondělí 16.2.2021 do pátku 20.2.2021.

Více info obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek e-mailem.