Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Pravidla pro nástup dětí do MŠ od 1.9.2021

 • 2 ks jednorázových roušek v podepsaném uzavíratelném sáčku, o použití ve třídě v případě potřeby /příznaky infekčního onemocnění/ rozhodne třídní učitelka
 • Dítě doprovází do a z MŠ pouze jedna dospělá osoba (nejlépe zákonný zástupce)
 • Povinnost dezinfekce rukou u vchodu do MŠ- všichni příchozí !
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • Při podezření na výskyt nákazy:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí.
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v šatnách, před budovou a nevstupujte na školní hřiště
 • Není vhodné nosit do MŠ hračky a jiné předměty z domova
 • Vstupujte s respirátorem


Děkujeme všem příchozím za dodržování těchto pravidel.


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Červenec a srpen v MŠ Kojetín

Letní měsíce jsou téměř za námi, končí období prázdnin a dovolených. Věříme, že jsme všichni načerpali dostatek sil po složitém období v minulém školním roce a pomalu si začínáme zvykat na všední každodenní povinnosti. V naší mateřské škole proběhly základní údržbové práce a byly vymalovány společné prostory v budově školy na Masarykově náměstí. Na obou budovách proběhl velký úklid všech prostor a příprava tříd na nový školní rok.

Provoz školy probíhal ve dvou třídách pouze v budově na Hanusíkové ulici. Dětem byly nabízeny volnější prázdninové aktivity, zejména na vybavené zahradě mateřské školy. Děti měly v teplých dnech k dispozici i mlhoviště.

Všem zaměstnankyním školy patří velký dík za úklid a přípravu prostor v obou budovách na nadcházející školní rok, aby se všem dětem v naší školičce líbilo. Někteří k nám přijdou poprvé a čeká je první odloučení od maminky, zvykání si na nové prostředí, kamarády i paní učitelky. Věříme, že vše společně zvládneme. Na všechny děti čeká spousta zajímavých činností a spousta nových zážitků.

Pokud epidemiologická situace dovolí, připravujeme pro děti i další aktivity jako například:

 • cvičení ve sportovní hale
 • předplavecký výcvik v plaveckém areálu Přerov
 • saunování a rehabilitační cvičení na poliklinice v Kojetíně
 • kroužek angličtiny
 • keramika ve spolupráci s DDM Kojetín
 • výukové programy Malý zahradník a Školička
 • návštěvy kulturních představení, divadlo v MŠ
 • spolupráce s městskou knihovnou, MěKS, ZŠ i ZUŠ
 • spolupráce s logopedkou a se školskými poradenskými zařízeními
 • tematické vycházky do okolí

V novém školním roce přejeme dětem spoustu nových poznatků, zážitků a kamarádů, jejich rodičům hodně optimismu a dobrou spolupráci s naší mateřskou školou a nám všem pevné zdraví.


vedení MŠ Kojetín  


POJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU !

https://youtu.be/YcPNnjIjVU8


Projektový den v cukrárně s názvem TEN DĚLÁ TO a TEN ZAS TOHLE
v rámci projektu „Vzděláváme s Evropskou unií-MŠ Kojetín“

https://youtu.be/V-7SgzkynBc