Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče,

po projednání s Radou města Kojetín bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny

provoz Mateřské školy Kojetín přerušen

ve dnech od 18.7.2022 do 12.8.2022 

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. 

Provoz bude opět zahájen 15.8.2021 

Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin (= změny v předběžně nahlášené docházce) bude možné den předem do 13.00 hod (tel. nebo osobně v MŠ). 

Prázdninový provoz se přizpůsobí plánovaným opravám a bude ještě upřesněno, ve které budově bude probíhat.


Květen v MŠ Kojetín

Květen, měsíc plný barev, vůně a rozkvetlých zahrad i sadů, je už za námi. Hned začátkem května proběhl zápis do MŠ pro děti, které nastoupí od září 2022.

Starší děti navštívily koncertní sál v ZUŠ, aby si poslechly známé melodie z pohádek, které jim na různé nástroje zahráli žáci této školy. Koncert se nám moc líbil, děti poznávaly melodie z pohádek a seznamovaly se s hudebními nástroji. Moc děkujeme všem účinkujícím i učitelům za krásný zážitek a doufáme, že se tyto koncerty stanou tradicí.

Také jsme po dvou letech navštívili divadelní představení v Sokolovně, kde jsme shlédli pohádku Dášeňka – čili život štěněte, kterou nám v rámci divadelní přehlídky zahráli herci zlínského divadla. Děti ze třídy „Pastelek“ navštívily keramickou dílnu v DDM Kojetín, aby dokončily dárky pro své nejbližší. A také proběhlo focení tříd na školní zahradě.

Koncem měsíce jsme konečně mohli vyjet na školní výlet. 24. 5. 2022 jsme se sešli v obou budovách naší školky ve sportovním oblečení a s batůžky a vyrazili jsme směr Lešná, kde jsme kvůli epidemii už dlouho nebyli. Prošli jsme si celou zoologickou zahradu, prohlédli si exotická zvířata a děti z Pastelek a Rybiček si s malým badatelem Josífkem prohlédly i zámek.

Aby nezůstalo jen u exotických zvířat, 26. května jsme se všichni zúčastnili Dne českého zemědělství, který pořádala Agro- společnost Morava s.r.o. Na škvárovém hřišti jsme si mohli prohlédnout zemědělskou techniku, hospodářská zvířata a formou her a soutěží jsme se mohli blíže seznámit s prací v zemědělství.

A teď nás čeká poslední měsíc tohoto školního roku – červen. Těšíme se na Den dětí, který všechny třídy z obou mateřských škol oslaví tancem a zpěvem na zahradní párty při Skotančení s Verčou.

A jako každoročně se rozloučíme s předškoláky - budoucími prvňáčky na radnici v Kojetíně. Jsou před námi ještě poslední společné dny před prázdninami, tak ať je ten červen plný sluníčka.

Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny se koná 2.6.2022 od 9.00 do 14.00 hodin v ředitelně MŠ Kojetín, Hanusíkova ul.10.

vedení MŠ Kojetín  

DOD hasiči

DOD - hasiči - Sluníčka

DOD hasiči

DOD - hasiči - Srdíčka

Dopis mamince

Dopis mamince

Dopis mamince

Dopis mamince

Malí zahradníci

Malí zahradníci

Vojenská přehlídka

Vojenská přehlídka


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального
закладу на навчальний рік 2022/2023 
згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка : MŠ Kojetín, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
  Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
  Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022 od 9.00 do 14.00 hod. 

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Kojetín, Hanusíkova ul.10, Kojetín 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole
   заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку
  2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
   документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
   документ, що дає право представляти дитину;
  4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
   довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.


 Mgr. Ivana Krčmařová                                               

ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

Dodatek školního řádu č. 6

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


Dle § 29 školského zákona:

 • Mateřská škola při vzdělávání a s ním spojenými činnostmi přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé MŠ.
 • MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005 Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů ve znění pozd. předpisů.

Podmínky zajištění bezpečnosti dětí  

 • MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej učitel převezme od zákonného zástupce, či pověřené osoby, až do doby, kdy jej učitel předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozd.předpisů
 • Výjimečně může ředitelka školy tento počet zvýšit, max. o 8 dětí. Při činnostech náročnějšího charakteru (výlety, cvičení v tělocvičně, saunování, předplavecký výcvik, jiné sportovní aktivity mimo budovu školy) je zajištěna bezpečnost 2 učiteli, případně i jinou zletilou osobou, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k MŠ.
 • Postupy vedoucí k zajištění BOZ dětí ve škole stanovuje vnitřní směrnice školy. V případě školního úrazu je postup stanoven směrnicí pro zajištění BOZ. Učitel je povinen zajistit dítěti prvotní ošetření, případně i lékařské vyšetření. Bezodkladně jsou informováni zákonní zástupci a vedení školy. Za školní úraz je považován úraz, který se stal v přímé souvislosti se vzdělávací činností (v MŠ, při akcích konaných školou mimo MŠ) od doby převzetí do doby předání dítěte zákonnému zástupci, či pověřené osobě. Dítě je nutno předat učiteli osobně! Za školní úraz se nepovažuje úraz vzniklý po předání dítěte zákonnému zástupci.
 • Učitelé zodpovídají za dodržování hygienických zásad (mytí rukou, čištění zubů, otužování dětí), za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání, teplotu vzduchu ve třídě). Tomu přizpůsobují oblečení dětí. Dále dbají na pitný režim dětí. Denní pobyt venku přizpůsobují klimatickým podmínkám.
 • Vstup do budov je zajištěn z bezpečnostních důvodů elektrickým zámkem (s videotelefony). Po zazvonění se srozumitelně ohlásí ten, kdo dítě doprovází (ne dítě). Současně je každý vstupující do budovy povinen sledovat, zda s ním nevstoupil ještě někdo neohlášený. Každý zaměstnanec, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit, koho vpustil, důvod návštěvy a zajistit, aby se příchozí nepohybovali nekontrolovaně po budově. Otevírat budovu el. zámkem zevnitř nesmí děti, ale pouze zaměstnanec.
 • V celém objektu MŠ je zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících zdraví a bezpečnost –zbraně , omamné látky, alkohol (zákaz kouření- budova, přilehlá zahrada, a to dle zákona č. 379/2005 Sb., dále zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů). Dále je v celém objektu zákaz vstupu psům a jízdy na kole, motocykle, jízdy na kolečkových bruslích. Platí povinnost dodržovat provozní řád školního hřiště.
 • Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných školou.
 • Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví (nože, meče, pistole), nedoporučujeme nosit cennosti (zlaté šperky, drahé hračky). Škola nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu, či zničení.


Podmínky zajištění zdraví dětí

1. Zákonná ustanovení

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).
Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.
Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

2. Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení. 

 2a) 

 Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

- průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,
- zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,
- intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty,
- náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5. nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,
- průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu. Proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu nepřijme.)
- zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,
- zvýšená tělesná teplota nebo horečka. 

 2b)

 Za příznaky parazitární onemocnění se považuje: 

- intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech pohledem. (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid),
- neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem (roup dětský), 

 2c)

 Dítě po očkování nelze přijmout pokud: 

- je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku),
- pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesná teplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost 

 2d) 

 Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí, v případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn dítěti vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí. 

 3. Odeslání dítěte do domácího léčení 

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu.
Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků. 

 4. Oznamovací povinnost 

 Zákonný zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab. Na základě informace o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

5. Chronická onemocnění u dítěte. 

 Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.
Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění. 

6. Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky jak volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře.
Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.
V případě kladného vyřízení žádosti /učitel je schopen a ochoten lék podat) je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, písemně podat informace o podávání léků.“ Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu. Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.
Ostatní zdravotní služby (např.injekce) může v souladu s§11 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání.


Prevence rizikového chování

 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
 • Škola má zpracován Minimální preventivní programTento dodatek školního řádu nabývá účinnosti dne 2.11.2021 a ruší platnost původního bodu 5. ve školním řádu s názvem Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.


V Kojetíně dne 2.11.2021                                                                         

                                                                                                                       Mgr. Ivana Krčmařová

                                                                                                                                 ředitelka MŠPravidla pro nástup dětí do MŠ od 1.9.2021

 • 2 ks jednorázových roušek v podepsaném uzavíratelném sáčku, o použití ve třídě v případě potřeby /příznaky infekčního onemocnění/ rozhodne třídní učitelka
 • Dítě doprovází do a z MŠ pouze jedna dospělá osoba (nejlépe zákonný zástupce)
 • Povinnost dezinfekce rukou u vchodu do MŠ- všichni příchozí !
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • Při podezření na výskyt nákazy:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí.
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v šatnách, před budovou a nevstupujte na školní hřiště
 • Není vhodné nosit do MŠ hračky a jiné předměty z domova
 • Vstupujte s respirátorem


Děkujeme všem příchozím za dodržování těchto pravidel.


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


POJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU !

https://youtu.be/YcPNnjIjVU8


Projektový den v cukrárně s názvem TEN DĚLÁ TO a TEN ZAS TOHLE
v rámci projektu „Vzděláváme s Evropskou unií-MŠ Kojetín“

https://youtu.be/V-7SgzkynBc