Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

ŠKOLNÍ ŘÁD

OBSAH:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
  1. Povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí
  2. Práva dětí a zákonných zástupců
  3. Přijímání dětí do mateřské školy
  4. Povinné a individuální vzdělávání (účinnost od 1.9.2017)
  5. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními)
  6. Ukončení docházky do MŠ
  7. Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole
  8. Základní pravidla chování v mateřské škole
  9. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání
  10. Oznamování skutečností podle § 22 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c) školského zákona
  11. Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání a za stravování
 3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  2. Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí
 4. Provoz a vnitřní režim školy , předávání a vyzvedávání dětí
  1. Základní informace
  2. Provoz mateřské školy
  3. Co děti potřebují do MŠ
  4. Organizace dne v mateřské škole
  5. Organizace stravování dětí
  6. Organizace vzdělávání mimo budovu školy
  7. Výkon dohledu nad dětmi
 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, zákonných zástupců a jiných osob
 7. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád
 8. Dodatek školního řádu č.4
 9. Dodatek školního řádu č.5

I. Úvodní ustanovení

V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozd. předpisů vydává ředitelka MŠ Kojetín tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozd. předpisů. 

Činnost příspěvkové organizace - mateřská škola je vymezena § 33 - 35 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Realizace vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí do 31.8.2016 vyhláškou č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1.9.2016 ji nahrazuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávaní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami . Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Školní řád je závazný pro všechny děti v MŠ, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance a je platný i pro všechny akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

II. 1. Povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí

Povinnosti dětí

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
 • Dítě má povinnost dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří.
 • Dítě má povinnost respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená.
 • Dítě má povinnost respektovat učitelku a ostatní zaměstnance.
 • Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 • Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.
 • Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Povinnosti zákonných zástupců dětí

 • Zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu aby bylo vhodně a čistě upraveno.
 • Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte v MŠ. Rodič má povinnost spolupracovat při řešení problémů, které se při vzdělávání vyskytnou (§ 865 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů).
 • Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.
 • Neprodleně dítě omluvit v případě nepřítomnosti. Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může po předchozím upozornění ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání (netýká se povinného předškolního vzdělávání).
 • Nenarušovat provoz mateřské školy.
 • Ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Řádně hradit ve stanoveném termínu úplatu za předškolní vzdělávání dle Směrnice MŠ Kojetín.
 • Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy.

II. 2. Práva dětí a zákonných zástupců

Práva dětí

 • Na kvalitní předškolní vzdělávání a školské služby poskytované školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
 • Na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ.
 • Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 • Ditě má práva daná Úmluvou o právech dítěte (1989).
 • Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace.
 • Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Dítě má právo, aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle Rámcově vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání.
 • Dítě má právo na rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb.

Práva zákonných zástupců dětí

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy.
 • Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli, příp. asistentem pedagoga.


II. 3. Přijímání dětí do mateřské školy

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Přijímání dětí do MŠ upravuje Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Kojetín.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým
 • O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy za podmínek stanovených § 34 školského zákona a při přijímání postupuje podle správního řádu
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.


Kritéria pro přijímání dětí:

 • I. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytuKojetíně I – Město, Kojetíně II – Popůvky, Kojetíně III - Kovalovice (dále jen Kojetín I,II,III), které před 31. 8. 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (přednostní přijetí) a dětí tříletých  
  • Trvalý pobyt dítěte

   místo trvalého pobytu Kojetín I ,II,III : 

  • + Věková skupina v pořadí

   Pětiletí a starší (povinná docházka): 

   čtyřletí: 

   tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2017


 • II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí -mimo trvalý pobyt v Kojetíně I, II,III  
  • Věková skupina v pořadí

   sedmiletí: 

   šestiletí: 

   pětiletí: 

   čtyřletí: 

   tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2017: 


 • přijetí dítěte do mateřské školy k 1.9. běžného roku rozhodne do 1 měsíce od zápisu ředitelka MŠ dle výše uvedených kritérií pro přijetí  dítěte k předškolnímu  vzdělávání. 
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů. Tímto se považují za oznámená. Rodič si vyzvedne v MŠ rozhodnutí o přijetí ve správním řízení.
 • Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje se vydává ve správním řízení


II. 4. Povinné a individuální vzdělávání (účinnost od 1.9.2017)

Povinné předškolní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Dítě s trvalým bydlištěm v Kojetíně I, II,III, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci,  pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na  4 hodiny  denně .  Začátek  vzdělávání stanovila ředitelka Mateřské školy Kojetín od 8.30 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
 • Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3). Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)


Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou

 • Nepřítomnost  dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte v dostatečném předstihu, případně neprodleně s uvedením důvodu a délky  nepřítomnosti.
  Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do kanceláře školy (ekonomka školy zapíše nepřítomného dítěte do sešitu),

b) osobně nebo písemně třídnímu učiteli.

 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).


Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tedy do 31.5. (§ 34a odst. 4).

Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).Tyto oblasti vychází z  školního vzdělávacího programu Mateřské školy Kojetín a dále zákonný zástupce obdrží  Desatero.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření ( pohovor )

- termíny ověření, včetně náhradních termínů . Zpravidla je 1. termín stanoven na druhý  čtvrtek v měsíci listopadu a náhradní termín na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.(ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).II. 5. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními)


Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)


Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)


Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.II. 6. Ukončení docházky do MŠ

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: 

 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.II. 7. Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.
 • Odhlašování a přihlašování ke stravování je nutné osobně nebo telefonicky oznamovat mateřské škole nejpozději do 14.00 předchozího dne.
 • Onemocní-li dítě, mají zákonní zástupci možnost si oběd vyzvednout v mateřské škole v době od 12.00 do 12.30. Toto platí pouze pro první den nemoci/nepřítomnosti. Při pozdějším odběru jídla MŠ nezodpovídá za hygienickou nezávadnost.
 • Pokud dítě nebude ze stravy ani z MŠ odhlášeno nejpozději do 14.00hod, bude automaticky na další dny strava odhlašována. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se věcná ani jiná náhrada neposkytuje.
 • Před nástupem do MŠ je nutno dítě opět přihlásit zejména z důvodů stravování, a to nejpozději do 14.00 hod. dne předem.
 • Při návratu po absenci dítěte v MŠ ze zdravotních důvodů nebo, pokud dítě jeví známky nemoci, může učitelka požadovat potvrzení, že je dítě zdrávo.


II. 8. Základní pravidla chování v mateřské škole

Dítě dodržuje pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vytváří:

 • respektujeme pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená,
 • respektujeme učitele i zaměstnance školy,
 • pozdravíme se, požádáme, poděkujeme, zaměstnanci mateřské školy na pozdrav odpoví,
 • ve třídě, šatně, na chodbě se chováme klidně, abychom neublížili sobě a ostatním dětem,
 • nadměrně nekřičíme, abychom šetřili svoje zdraví i ostatních dětí a nerušili se při hře,
 • spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou,
 • neničíme kamarádovi hru ani práci,
 • nemluvíme hrubě, nechováme se hrubě ke kamarádům,
 • nebereme si nic, co nám nepatří,
 • pěstujeme vlídné a laskavé vztahy mezi dětmi i dospělými,
 • vzájemně si pomáháme a neubližujeme si,
 • dodržujeme osobní hygienu,
 • oznámíme učitelce jakékoliv přání, potřebu,
 • oznámíme učitelce jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.


II. 9. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

 • Zákonní zástupci dítěte mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání dítěte a dalším informacím, které vyplývají z docházky dítěte do mateřské školy.
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je veřejně přístupný s dalšími dokumenty na vyžádání u ředitelky školy
 • Zákonní zástupci dítěte jsou včas informováni o připravovaných akcích v MŠ formou písemného upozornění na nástěnkách, sdělením pedagogickými pracovníky osobně a na webu školy.
 • Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále může být školou zprostředkována poradenská pomoc školského poradenského zařízení, SPC, logopeda.
 • Informace, včetně průběhu výsledků vzdělávání dítěte jsou zákonným zástupcům poskytovány uičiteli při předávání dětí, na třídních schůzkách, formou osobních konzultací, ostatní informace i na nástěnkách třídy, na webu MŠ
 • Na rodičovských schůzkách jsou zákonní zástupci informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se vzdělávání dětí.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem školy nebo učiteli školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání.


II. 10. Oznamování skutečností podle § 22 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c) školského zákona

 • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


II. 11. Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání a za stravování

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání:
Podrobnosti o placení úplaty za předškolní vzdělávání upravuje "Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kojetín". Měsíční výše úplaty činí 300,- Kč měsíčně na 1 dítě. Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce formou bezhotovostní platby na účet školy, popř. složenkou, č.účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. V případě přerušení provozu v době hlavních prázdnin se úplata poměrně sníží. Toto je zákonným zástupcům oznámeno předem.

Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
pokud požádá a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

V posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Toto omezení se nevztahuje na děti se zdravotním postižením.

Po 1.9.2017 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Neplacení úplaty: 

Ředitel MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání.

Úhrada stravného:
Mateřská škola zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Strava je zajištěna ze Školní jídelny Kojetín.
 Úplata za školní stravování dětí: 
Je stanovena ve vnitřním řádu školní jídelny a je vyvěšena na nástěnce ve vstupních halách MŠ, případně na webu školní jídelny. Stravné je vhodné platit prostřednictvím bankovního účtu, případně hotově předem v kanceláři školní jídelny.
Odhlásit případně přihlásit dítě lze zásadně osobně nebo telefonicky den předem (do 14.00 hodin) v MŠ.
V případě, že strava nebude včas odhlášena, mohou si rodiče odebrat stravu přímo v MŠ do vlastních jídlonosičů v době od 12.00 do 12.30 (pouze 1. den absence). Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada.
V případě pozdějšího odběru jídla, či v případě jídel donesených z domu MŠ nenese odpovědnost za zdravotní nezávadnost stravy.
Neplacení stravného:         
Při neplacení stravného upozorní ředitelka školní jídelny na neplatiče a na náhradní termín pro zaplacení. Pokud ani v náhradním termínu nebude stravné uhrazeno, pozastaví ŠJ výdej stravy pro dítě dlužníka. V tomto případě budou rodiče upozorněni, že se dítě od dalšího dne nemůže účastnit předškolního vzdělávání.
Ředitel MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (netýká se povinného předškolního vzdělávání).
Veškeré změny ve způsobu stravování (např.změna polodenního za celodenní) lze provést zpravidla od následujícího měsíce.Tyto změny je nutné řešit prostřednictvím třídních učitelek, které změnu potvrdí do školní jídelny. Předejde se tak nedorozuměním.
V případě dětí s omezeními ve stravování (diety) je možné dohodnout s rodiči možnost vlastního stravování po doložení potvrzení od dětského lékaře.

III. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

III. 1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • Zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu a jejich zájmy hájit.
 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.


III. 2. Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí

 • Zákonní zástupci dětí mají právo kdykoliv se obrátit na učitele školy a ostatní zaměstnance školy s žádostí o pomoc, radu či informaci, dále s podnětem či návrhem týkajícím se vzdělávání jeho dítěte a činnosti školy, třídy
 • Zákonní zástupci dětí mohou podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ. Je možné doručit je poštou nebo osobně řediteli školy, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí k dalšímu řešení.
 • Zákonní zástupci se mohou vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí na třídních schůzkách (další náměty, podněty či stížnosti v průběhu roku podávat k ředitelce školy).IV. Provoz a vnitřní režim školy , předávání a vyzvedávání dětí

IV. 1. Základní informace

Název  školy
Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace
SídloHanusíkova 10, 752 01 Kojetín
70932590
Bankovní spojení1884782339/0800
Telefon
 581 761 836 ( Hanusíkova )
 581 761 815 ( Masarykovo)
 702 094 590 ( mobil )
E-mail reditelka@ms.kojetin.cz
 zastupce@ms.kojetin.cz
 ekonomka@ms.kojetin.cz
Adresa internetové stránky
 www.kojetin.cz/ms
Právní forma Příspěvková organizace
Název zřizovatele Město Kojetín
Součásti školy místa poskytovaného vzdělávání:
 1. Mateřská škola Kojetín, přísp. org., Hanusíkova 10
 2. Masarykovo 52
 1. výdejna stravy mateřské školy, Hanusíkova 10
 2. Masarykovo 52
Identifikátor právnické osoby 600 146 278
Kontaktní osoby
 Ředitelka: Mgr. Ivana Krčmařová
 Zástupkyně: Jana Poláchová
 vedoucí učitelka -  odloučené pracoviště: Nasťa Šírková
 ekonom: Markéta Skřipcová


IV. 2. Provoz mateřské školy

 • Provoz MŠ je celoročně od 6.30 do 16.00 hod.
  Děti se scházejí od 6.30 dod. nejpozději do 9.00 hod.
  Vyzvednout je možno děti před obědem (ve 12.00 hod), po obědě (od 12.30 hod) a po odpoledním odpočinku (od 14.30 hod).
  Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i jiný příchod /odchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. 
 • Předávání dětí: Zákonný zástupce nebo jimi písemně pověřená osoba jsou povinni dítě předat v době jimi dohodnuté, včas vyzvednout (tj. do 16h) a opustit areál školy, není povoleno zdržovat se v areálu školy bez dohledu zaměstnanců školy.
  Děti se přijímají od 6.30 hod. do 9.00hod.. Po předchozí dohodě se zákonnými zástupci se lze dostavit i v jinou dobu. Zákonný zástupce zazvoní do třídy a po ohlášení bude vpuštěn do budovy. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a předání dítěte učitelce a po dobu jednání týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Děti se scházejí v určených třídách, odkud si v 7.00 hod převezmou děti třídní učitelky a přivedou do svých tříd, v nichž je provoz od 7.00 hod. Zákonní zástupci předávají své děti učitelce osobně. ( nelze, aby děti přicházely do MŠ samy, protože pouze za dítě řádně předané přebírá učitelka zodpovědnost).
  Při příchodu informují rodiče o případných zdravotních problémech dítěte. Dále mají rodiče povinnost informovat neprodleně učitelku o celkovém zdravotním stavu dítěte (alergiích, dietách, případný úraz atd). Na pozdější ohlášení v případě úrazu nebude brán zřetel!
  Předejde se tak zbytečným komplikacím.
 • Vyzvedávání dětí z MŠ: Odchody dětí jsou organizovány od 14.30 hod. Od 15.30 hod jsou zpravidla děti slučovány do společných tříd obdobně jako při ranním scházení.
 • Zákonný zástupce uvede do „evidenčního listu“, který je uložen ve třídě, kdo může dítě vyzvedávat z MŠ.V případě rozvedených rodičů se postupuje dle rozsudku soudu o svěření dítěte do péče. Pokud rodiče požadují předávání dítěte nezletilému sourozenci, je třeba předem odevzdat „zmocnění“. Pokud přijde pro dítě neznámá osoba, má učitelka právo požádat o předložení OP. Děti jsou při odchodu předávány pouze zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám uvedeným v evidenčním listu.
  Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci třídní učitelce.
 • V případě, že dítě není po půlhodině ukončení stanovené doby činnosti školy (16.30 hodin) včas převzato zákonnými zástupci, či pověřenou osobou odpovídá za jeho bezpečnost i nadále pedagogický pracovník. Řídí se doporučeným postupem MŠMT, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči.
  Pokusí se telefonicky zákonné zástupce kontaktovat a informuje ředitelku školy. Při neúspěšném pokusu kontaktu, se obrátí na Městskou policii (156), nebo na Polici ČR (155) podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc, nebo odboru sociálně právní ochrany dětí s výzvou k převzetí péče o dítě. 
  (pozn.: Učitelka si nemůže vzít dítě domů a v této době s dítětem setrvá na území mateřské školy.)
 • Přerušení, či omezení provozu MŠ: provoz MŠ lze omezit, či přerušit v červenci nebo v srpnu, případně v obou měsících a v době vánočních prázdnin. Toto po projednání se zřizovatelem oznámí ředitelka MŠ 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole. Ze závažných důvodů (organizační, technické) lze provoz MŠ omezit nebo přerušit i v jiném období. Toto oznámí ředitelka MŠ neprodleně. 


IV. 3. Co děti potřebují do MŠ

 • papuče s pevnou patou (ne nazouváky!)
 • převlečení do třídy (zástěrka , tepláky, náhradní oblečení a spod. prádlo, punčocháče)
 • pyžamo (1x týdně čisté na výměnu)
 • cvičební úbor v látkovém pytlíku ( 3-4leté děti pouze cvičky) - předat do třídy
 • teplákovou soupravu na pobyt venku, tenisky
 • případně další oblečení na převléknutí

Všechny osobní věci musí být podepsány a denně kontrolovány !


K hygieně:

 • toaletní papír
 • tekuté mýdlo
 • hygienické kapesníčky v krabičce
 • zubní kartáček a pastu 
 • podepsaný kelímek na pití (pitný režim)


Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy, jiné pro pobyt venku a dále pyžamo na odpolední odpočinek. Doporučujeme i náhradní spodní prádlo. 
Osobní věci si děti ukládají do své přihrádky či látkového pytlíku v šatně ke své osobní značce. Taktéž další osobní věci (povlečení+lehátko, ručník, kelímek na pití atd.) jsou označeny touto značkou.

Denně kontrolujte, mají-li děti všechny věci v šatně v pořádku.


IV. 4. Organizace dne v mateřské škole

  6:30 -  9:00-Scházení dětí, hry, spontánní i řízené činnosti dětí, nabídka individuálních a skupinových zájmových činností
Řízená aktivita - ranní cvičení
  9:00-Hygiena, svačina
   Dopolední řízená, didakticky zacílená integrovaná činnost
10:00 - 12:00-Pobyt venku
12:00-Hygiena, oběd
12:30 - 14:00-Příprava na odpočinek, odpočinek (spánek) dětí, klidový program
14:20-Hygiena, odpolední svačina
14:30 - 16:00-Odpolední spontánní a hrové činnosti, individuální a skupinové činnosti, rozcházení dětí


 • Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku, pitný režim a potřeba odpočinku.
 • Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální i skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Pokud děti projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.
 • Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10°C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady.
 • Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.
 • Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.
 • Vzdělávací činnost školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělání v platném znění

Vzdělávací obsah je strukturován do oblastí:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
  • Jazyk a řeč
  • Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie
  • Sebepojetí, city, vůle
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Jednotlivé oblasti jsou propojeny, prolínají se.


IV. 5. Organizace stravování dětí

 • Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, šťávy, nápoje) a MŠ pitnou vodu. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 • Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do14.00 hodin prostřednictvím mateřské školy.
 • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 12.00 do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.
 • Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo v mateřské škole. Pokud 1.den nepřítomnosti zákonný zástupce dítě neodhlásí, bude na další dny dítě odhlášeno ze strany mateřské školy. Neodhlášené obědy bez náhrady propadají.
 • Podávání svačin: 9.00 – 9.20 hod., 14:15 – 14:30 hod.
 • Podávání obědů: 12.00 – 12.30 hod.
 • Systém podávání svačin: 5-6 leté děti – samoobslužný, dětem 3 – 4 let pomáhá učitelka.
 • Systém podávání obědů: vydávají pracovnice výdejny stravy, pedagogický dohled zajišťují učitelky.
 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd i odpolední svačinu v době jejího výdeje.


IV. 6. Organizace vzdělávání mimo budovu školy

 • Mateřská škola může organizovat, akce související s výchovně vzdělávací činností školy, školní výlety, exkurze.
 • Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou (písemné sdělením na nástěnkách tříd, webových stránkách školy a ústní sdělením učitelem).
 • Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně.
 • Případný účastnický poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.
 • V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si MŠ souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro dítě jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí, zajistí se po dobu akce náhradní program v MŠ.
 • Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.
 • Odchod dětí na mimoškolní akci a příchod dětí z mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel.

IV. 7. Výkon dohledu nad dětmi

 • Dohled nad dětmi je zajištěn po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole a na akcích organizovaných mateřskou školou.
 • Každý učitel je osobně zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců, pověřené osoby nebo jiného učitele školy do doby jejich předání zákonným zástupcům, pověřeným osobám nebo jinému učiteli školy.
 • Učitel má trvale přehled o dětech, průběžně kontroluje jejich počet, sleduje případný odchod a návrat na WC apod. a podle potřeby kontroluje další prostory, ve kterých se děti pohybují. Při denním pobytu nenechává děti bez dozoru a to ani v době jejich odpočinku. V krajním případě vyžádá zastoupení dalším odpovědným zaměstnancem.
 • Učitel průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna, ...).
 • Učitel při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
 • Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba.
 • Učitel dbá při tělovýchovných aktivitách zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí zkontrolovat, zda je v tělocvičně nářadí v pořádku.
 • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelé bez dohledu na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.
 • Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelé dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.
 • Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitel kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.
 • Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitel průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled.
 • Ředitel školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, saunování,...), nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nepedagogický pracovník školy, asistent pedagoga, školní asistent, chůva).
 • Při dohledu nad dětmi u jiného právního subjektu (hřiště obce, plavecký bazén,relax centrum-rehabilitace …) se pedagogický dohled řídí řádem platným pro daný objekt.
 • Pověření pracovníci vykonávají dohled nad dětmi podle pokynů ředitele školy, o náležitostech dohledu jsou písemně poučeni.
 • Všichni zaměstnanci školy během celé pracovní doby reagují na všechny skutečnosti, které by ohrozily bezpečnost školy (cizí osoba v budově, ohrožení dětí, nefunkční technické zabezpečení).
 • V průběhu dohledu nad dětmi vyučující nevykonává jinou činnost s dohledem nesouvisející!


V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Dle § 29 školského zákona:

 • Mateřská škola při vzdělávání a s ním spojenými činnostmi přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé MŠ.
 • MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozd. předpisů.

Péče o zdraví a bezpečnost:

 • MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej učitel převezme od zákonného zástupce, či pověřené osoby, až do doby, kdy jej učitel předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb
 • Výjimečně může ředitelka školy tento počet zvýšit, max. o 8 dětí. Při činnostech náročnějšího charakteru (výlety, cvičení v tělocvičně, saunování, předplavecký výcvik, jiné sportovní aktivity mimo budovu školy) je zajištěna bezpečnost 2 učiteli, případně i jinou zletilou osobou, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k MŠ.
 • Každý zákonný zástupce je povinen sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění. Při zamlčování zdravotního stavu dítěte je dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ustanovení §35 odst 1 písm b) školského zákona.
 • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogická pracovnice v případě podezření, že dítě není zdrávo, požadovat od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé ke vzdělávání. Do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nemá příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota..). Totéž se vztahuje i na děti po úraze ( zlomeniny...). 
 • Taktéž při opětném nástupu dítěte po jeho onemocnění si pedagogická pracovnice toto potvrzení od zákonného zástupce může vyžádat.
 • Dětem v MŠ nelze podávat žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, antibiotika, spray do nosu apod.
  Ve výjimečných případech po projednání s ředitelkou školy zákonný zástupce žádá o podávání léků ředitelku školy, ředitelka dále vyhodnotí, zda je učitel schopen a ochoten podat lék a teprve na základě souhlasu učitele lze žádosti vyhovět.
  Ostatní zdravotní služby (např.injekce) může v souladu s§11 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání.
 • Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit učiteli (neštovice, žloutenka, mononukleóza ...).
 • Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou zákonní zástupce ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdřív z MŠ vyzvednout.
 • Postupy vedoucí k zajištění BOZ dětí ve škole stanovuje směrnice. V případě školního úrazu je postup stanoven směrnicí pro zajištění BOZP. Učitel je povinen zajistit dítěti prvotní ošetření, případně i lékařské vyšetření. Bezodkladně jsou informováni zákonní zástupci a vedení školy. Za školní úraz je považován úraz, který se stal v přímé souvislosti se vzdělávací činností (v MŠ, při akcích konaných školou mimo MŠ) od doby převzetí do doby předání dítěte zákonnému zástupci, či pověřené osobě. Dítě je nutno předat učiteli osobně! Za školní úraz se nepovažuje úraz vzniklý po předání dítěte zákonnému zástupci.
 • Učitelé zodpovídají za dodržování hygienických zásad (mytí rukou, čištění zubů, otužování dětí), za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání, teplotu vzduchu ve třídě). Tomu přizpůsobují oblečení dětí. Dále dbají na pitný režim dětí. Denní pobyt venku přizpůsobují klimatickým podmínkám.
 • Vstup do budov je zajištěn z bezpečnostních důvodů elektrickým zámkem (s videotelefony). Po zazvonění se srozumitelně ohlásí ten, kdo dítě doprovází (ne dítě). Současně je každý vstupující do budovy povinen sledovat, zda s ním nevstoupil ještě někdo neohlášený. Každý zaměstnanec, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit, koho vpustil, důvod návštěvy a zajistit, aby se příchozí nepohybovali nekontrolovaně po budově. Otevírat budovu el. zámkem zevnitř nesmí děti, ale pouze zaměstnanec.
 • V celém objektu MŠ je zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících zdraví a bezpečnost – zbraně , omamné látky, alkohol (zákaz kouření - budova, přilehlá zahrada, a to dle zákona č. 379/2005 Sb., dále zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů). Dále je v celém objektu zákaz vstupu psům a jízdy na kole, motocykle, jízdy na kolečkových bruslích. Platí povinnost dodržovat provozní řád školního hřiště.
 • Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných školou.
 • Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví (nože, meče, pistole), nedoporučujeme nosit cennosti (zlaté šperky, drahé hračky). Škola nenese žádnou odpovědnost žádnou odpovědnost za jejich ztrátu.
 • Prevence rizikového chování
  • V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
  • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
  • Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.
  • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
  • Škola má zpracován Minimální preventivní program


VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, zákonných zástupců a jiných osob

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ vedou pedagogičtí pracovníci děti k tomu, aby zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.Každá třída se řídí svými pravidly chování.
 • Z MŠ je zakázáno vynášet jakékoliv předměty a hračky. Svou hračku si děti mohou přinést na vlastní zodpovědnost.
 • Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání učiteli, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu jednání s pedagogickými pracovnicemi.
 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a školního hřiště. Na školním hřišti se při příchodu a odchodu zdržují děti minimálně, tak aby jejich pobyt nenarušoval klid dětí v budově, a to za podmínky respektování provozního řádu školního hřiště. Cizím osobám je na školní hřiště vstup zakázán! V případě zjištění poškození majetku MŠ jsou zákonní zástupci povinni toto neprodleně nahlásitv kanceláři školy.
 • Při prokazatelném úmyslném poškození majetku školy dítětem je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.
 • Budova je přístupná zvenčí pouze po zazvonění. Každý zaměstnanec, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit, koho vpustil, důvod návštěvy a zajistit, aby se příchozí nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 • Vstup domovním prodejcům a dealerům je vstup do budovy umožněn pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy.


VII. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád
(§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 • Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1.5.2017 a ruší platnost školního řádu ze dne 26.8.2016. Platí do odvolání. Je zveřejněn ve dvou stejnopisech v obou budovách MŠ Kojetín ve vstupních halách a dále je zveřejněn na www stránkách školy.
 • Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci a s vybranými částmi i děti, a to formou , která odpovídá jejich věku a rozumovým schopnostem.
 • Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy


V Kojetíně 28.4.2017

Mgr. Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ


VIII. Dodatek č. 4 Školního řádu MŠ Kojetín

Organizace poskytování vzdělávání vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2020/21


Základní hygienická pravidla

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).
 • Opakovaná edukace.
 • Za normální tělesnou teplotu je obecně považována teplota do 37 st.C
 • Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.

Hygienická pravidla a úklid

 • U vstupu do budovy školy, v každé třídě k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, podle situace lze používat také textilní ručníky.
 • Úklid a dezinfekce výdejen stravy hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí a po odchodu dětí ze školy
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • Úklidový personál je seznámen s hygienickými zásadami a se zásadami desinfekce (viz.pracovní náplně)
 • Úklidový personál je poučen v pracovní náplni kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Řídí se doporučením KHS, které prostředky s virucidním účinkem je vhodné používat.
 • Škola má zajištěno praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.
 • Ve školní výdejně se myje nádobí v myčkách na nádobí při teplotě min 60 st.

Organizace školy v závislosti na semaforu

 • Vedení školy průběžně sleduje republikový, případně lokální vývoj v rámci systému semafor a řídí se specifickými doporučeními pro školy (viz Manuál MŠMT)

Výskyt onemocnění COVID u dítěte

 • Škola je při výskytu kontaktována příslušnou KHS
 • Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu osob rozhodně KHS
 • Škola neprodleně informuje o situacích a následných krocích provozu školy a o úpravě způsobu vzdělávání
 • Škola poskytuje distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření.
 • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.
 • U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (=děti v posledním roce před vstupem do školy)

Školní stravování

 • Děti se stravují samostatně ve svých třídách
 • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 • Hygiena a úklid se řídí pravidly viz. výše
 • Není umožněn samoobslužný výdej (hromadně uložené příborníky, samoobslužný výdej ovoce, zeleniny). Děti jsou obslouženy personálem.

Úplata za vzdělávání

 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Pravidla pro nástup dětí do MŠ od 1.9.2020:

 • 2 ks jednorázových roušek v podepsaném uzavíratelném sáčku, o použití ve třídě v případě potřeby /příznaky infekčního onemocnění/ rozhodne třídní učitelka
 • Dítě doprovází do a z MŠ pouze jedna dospělá osoba (nejlépe zákonný zástupce)
 • Povinnost dezinfekce rukou u vchodu do MŠ- všichni příchozí!
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • Při podezření na výskyt nákazy:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí.
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v šatnách, před budovou a nevstupujte na školní hřiště
 • Není vhodné nosit do MŠ hračky a jiné předměty z domova


Tento dodatek školního řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2020 a ruší platnost dodatku školního řádu č 3. ze dne 13.5.2020.


V Kojetíně dne 27.8.2020                                                                         

                                                                                                                       Mgr. Ivana Krčmařová

                                                                                                                                 ředitelka MŠ
IX. Dodatek č. 5 Školního řádu MŠ Kojetín

Organizace poskytování vzdělávání vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2021/22


Základní hygienická pravidla

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)1 a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Opakovaná edukace, např. kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, poté omytí rukou.
 • Za normální tělesnou teplotu je obecně považována teplota do 37 st.C
 • Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.


Provoz a organizace školy

 • Aktualizace kontaktů na všechny účastníky vzdělávacího procesu (ZZ, zaměstnanci)
 • Informování o stanovených hyg. opatřeních ve škole - vstupní haly, nástěnky v šatnách, web školy
 • Informace pro zaměstnance - sborovny, elektronicky (e-mail, whatsapp)
 • Zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění
 • Pokud to situace umožňuje, omezení pohybu třetích osob v budovách obou škol
 • Vedení školy průběžně sleduje republikový, případně lokální vývoj a řídí se specifickými doporučeními pro školy (viz Manuál MŠMT, doporučení KHS, opatření MZd)


Hygienická pravidla a úklid

 • U vstupu do budovy školy, v každé třídě k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, podle situace lze používat také textilní ručníky.
 • Úklid a dezinfekce výdejen stravy hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí a po odchodu dětí ze školy
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • Úklidový personál je seznámen s hygienickými zásadami a se zásadami desinfekce (viz.pracovní náplně)
 • Úklidový personál je poučen v pracovní náplni kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Řídí se doporučením KHS, které prostředky s virucidním účinkem je vhodné používat.
 • Škola má zajištěno praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.
 • Ve školní výdejně se myje nádobí v myčkách na nádobí při teplotě min 60 st.


Výskyt onemocnění COVID u dítěte

 • Škola je při výskytu kontaktována příslušnou KHS
 • Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu osob rozhodně KHS
 • Škola neprodleně informuje o situacích a následných krocích provozu školy a o úpravě způsobu vzdělávání
 • Škola poskytuje distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření.
 • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.
 • U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (=děti v posledním roce před vstupem do školy)


Školní stravování

 • Děti se stravují samostatně ve svých třídách
 • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 • Hygiena a úklid se řídí pravidly viz. výše
 • Není umožněn samoobslužný výdej (hromadně uložené příborníky, samoobslužný výdej ovoce, zeleniny). Děti jsou obslouženy personálem.
 • Personál výdejny má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to stanovuje platné opatření MZd.


Úplata za vzdělávání

 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.


Pravidla pro nástup dětí do MŠ od 1.9.2021:

 • 2 ks jednorázových roušek v podepsaném uzavíratelném sáčku, o použití ve třídě v případě potřeby /příznaky infekčního onemocnění/ rozhodne třídní učitelka
 • Dítě doprovází do a z MŠ pouze jedna dospělá osoba (nejlépe zákonný zástupce)
 • Povinnost dezinfekce rukou u vchodu do MŠ- všichni příchozí!
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • Při podezření na výskyt nákazy:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí.
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v šatnách, před budovou a nevstupujte na školní hřiště
 • Není vhodné nosit do MŠ hračky a jiné předměty z domova


Tento dodatek školního řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2021 a ruší platnost dodatku školního řádu č 4. ze dne 26.8.2020.


V Kojetíně dne 26.8.2021                                                                         

                                                                                                                       Mgr. Ivana Krčmařová

                                                                                                                                 ředitelka MŠ