Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

PROGRAM ŠKOLY

Základním dokumentem je Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Školní program je zaměřen na posilování zdraví, zdravotně orientované odolnosti a zdatnosti. Výchovně vzdělávací práci s dětmi plánují pedagogické pracovnice do jednotlivých tematických částí, jejichž celek tvoří třídní vzdělávací program (TVP). Každý TVP vychází z jednotlivých témat školního vzdělávacího programu „Hrou a pohybem ke zdraví“. TVP se nadále během školního roku dle potřeby operativně doplňuje.


Organizace dne v mateřské škole

(viz také školní řád)

  6:30 -  9:00-Scházení dětí, hry, spontánní i řízené činnosti dětí, nabídka individuálních a skupinových zájmových činností
Řízená aktivita - ranní cvičení
  9:00-Hygiena, svačina
   Dopolední řízená, didakticky zacílená integrovaná činnost
10:00 - 12:00-Pobyt venku
12:00-Hygiena, oběd
12:30 - 14:00-Příprava na odpočinek, odpočinek (spánek) dětí, klidový program
14:20-Hygiena, odpolední svačina
14:30 - 16:00-Odpolední spontánní a hrové činnosti, individuální a skupinové činnosti, rozcházení dětí


  • Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku, pitný režim a potřeba odpočinku.
  • Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální i skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Pokud děti projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.
  • Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10°C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady.
  • Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.
  • Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.