Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNYI. Úvodní ustanovení

V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozd. předpisů vydává ředitelka MŠ Kojetín tento vnitřní řád školní jídelny – výdejny Mateřské školy Kojetín.

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a jejich zákonných zástupců

II. 1. Práva dětí - strávníků a jejich zákonných zástupců dětí

 • Dítě má právo na odebrání ranní svačiny, oběda a odpolední svačiny v době provozu mateřské školy zaměstnanci dle pravidel v článku 4.
 • Dítě má právo na bezpečné prostředí při stravování v mateřské škole, na život ve zdravém životním prostředí.
 • Dítě má právo na informace související se školním stravováním.
 • Dítě má právo se vyjadřovat ke kvalitě a k podmínkám stravování.
 • Dítě má právo být respektován jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na soukromí, vyjádřit svůj názor, na svou individualitu, na emočně kladné prostředí…)
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny – výdejny u ředitelky MŠ.
 • Zákonný zástupce má právo na informace související se školním stravováním. 


II. 2. Povinnosti dětí - strávníků a jejich zákonných zástupců

 • Dítě dodržuje pravidla kulturního chování a slušného stolování.
 • Dítě je povinno dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotního stavu, která by vyžadovala stravovací omezení, případně požadavky na dietu.
 • Zákonný zástupce je povinen hradit stravné v termínu a ve výši stanovené Školní jídelnou Kojetín.
 • Zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se dítěte. 


III. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školní jídelny - výdejny

Pedagogičtí pracovníci nebo jiní zaměstnanci školy pověření dozorem při stravování v MŠ:

 • dohlížení na dodržování zásad slušného chování a kultivovaného stolování v klidné atmosféře
 • dojde-li k znečištění podlahy (vylité pití, jídlo apod.) zajistí ihned úklid
 • dojde-li k úrazu, ihned zajistí první pomoc, poté zápis do knihy úrazů a informuje vedení školy
 • sdělené informace ze strany zákonných zástupců považují za důvěrné.


IV. Provoz a vnitřní režim školní jídelny - výdejny

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.
 • Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplaty za školní stravování se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.
 • Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, šťávy, nápoje) a MŠ pitnou vodu. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 • Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 14.00 hodin prostřednictvím mateřské školy.
 • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout stravu pouze první den nemoci dítěte od 12.00 do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.
 • Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo v mateřské škole. Pokud 1.den nepřítomnosti zákonný zástupce dítě neodhlásí, bude na další dny dítě odhlášeno ze strany mateřské školy. Neodhlášené obědy bez náhrady propadají.
 • Podávání svačin: 9.00 – 9.20 hod., 14:15 – 14:30 hod.
 • Podávání obědů: 12.00 – 12.30 hod.
 • Systém podávání svačin: 5-6leté děti – samoobslužný, dětem 3 – 4 let pomáhá učitelka.
 • Systém podávání obědů: vydávají pracovnice výdejny stravy, pedagogický dohled zajišťují učitelky.
 • Dietní stravování - potřebnost je nutné doložit zprávou od lékaře. V případě potřeby lze na základě této lékařské zprávy a dohody se zákonným zástupcem realizovat individuální způsob stravování (tzn. ohřev donesené stravy). ŠJ Kojetín poskytuje bezlepkovou stravu.V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí s jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevem diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Každá učitelka je osobně odpovědná za bezpečnost svěřených dětí.
 • Zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé - vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.
 • Při jídle děti sedí na židličkách, nehoupají se, aby na sebe nepřevrhly stravu.
 • Starší děti používají příbor a mladší děti lžičku správným způsobem, použité nádobí odkládají na stanovené místo.
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení na děti zaměřené na zdravý způsob života.
 • Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k věku a chápání seznamovány s různými formami násilného chování.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí je prováděn monitoring a screening vztahů mezi dětmi v kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi hned v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
 • Důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a zákonnými zástupci dětí. 


VI. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny - výdejny ze strany strávníků, zákonných zástupců a jiných osob

 • Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dohlížejí pracovníci školy, aby děti zacházely šetrně s kuchyňským vybavení a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
 • Škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte uhradit nebo zajistit její opravu. 


VII. Poučení o povinnosti dodržovat vnitřní řád školní jídelny - výdejny

 • Tento vnitřní řád školní jídelny – výdejny nabývá účinnosti dne 1.9.2017. Platí do odvolání. Je zveřejněn ve dvou stejnopisech v obou budovách MŠ Kojetín ve vstupních halách a dále je zveřejněn na www stránkách školy.
 • Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci a s vybranými částmi i děti, a to formou , která odpovídá jejich věku a rozumovým schopnostem.
 • Změny vnitřního řádu školní jídelny – výdejny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny podléhají projednání v pedagogické radě, schválení řediteli školy. 


V Kojetíně 28.8.2017

Mgr. Krčmařová Ivana
ředitelka MŠ